Danh mục sản phẩm

Bơm truyền dịch

Thông số kỹ thuật

CÇu ch×

220V2A2.12V12A x2

§iÖn n¨ng tiªu thô tèi ®a

25VA, cã thÓ ch¹y h¬n 5 h sau khi dïng Pin

Ph¹m vi truyÒn

1.0 – 2000 ml/h

Thuc

Tû lÖ: = 1000.0ml/h; thuèc 1000.0ml/h

§iÒu kiÖn ho¹t ®éng

NhiÖt ®é moi tr­êng 50C~450C, ¸p suÊt: 70`106kPa,

Tiªu chuÈn t­¬ng thÝch

Tu©n theo EN60601-1 cho thiÕt bÞ y tÕ vµ EN60601-2-24

¸p dông truyÒn víi

Cã thÓ ¸p dông ë 4 møc

Kh¶ n¨ng truyền

1.0~9999.0ml/h

§é chÝnh x¸c

+ 5%

Tû lÖ KVO

1.0ml/h – 5.0 ml/h

KiÓu lùa chän

KiÓu tû lÖ, kiÓu thêi gian, kiÓu träng l­îng

KiÓu tû lÖ

 1.0 ~2000.0ml/h

KiÓu thêi gian

 ThÓ tÝch: 0.1~999.9ml; thêi gian: 1~2000.0ml/h

Pin

7.4V, 1600mA

L­u tr÷

NhiÖt ®é tr­êng -150C~500C, ¸p suÊt: 70~106kPa,

Träng l­îng toµn m¸y

Giíi h¹n thuèc: 1.0~999.9mg; Giíi h¹n thÓ tÝch: 0.1~999.9ml. Träng l­îng: 0.1~300.0kg;

Träng l­îng tèi ®a

2.3 kg

KÝch th­íc

120Lx140Wx190H (mm)

 Thêm vào giỏ hàng
Sản phẩm khác cùng loại
Bơm tiêm điện
0 VNĐ


Video clip

Get Flash to see this player.

Quảng cáo
Thăm dò
Máy Hút Dich
1
2
live video streaming software for mac chuong cua han quoc cao cap video hosting sites for business luu tru du lieu truc tuyen video hosting chat luong khoa van tay cao cap h�ng đầu cach luu tru du lieu truc tuyen streaming server open source

giấy dầu chống thấm | rèm giá rẻ ánh dương |
trẻ biếng ăn phải làm sao

In thêu Thanh Bình |

acudecor.vn |
banghebarcafe.com.vn |

https://noithatkydieu.vn | noithatkydieu.vn | homeid |
http://lutian.com.vn/ http://nhavesinhhanoi.com | vinaron| remtamphat| rèm cửa sổ rèm vải đẹp Nhà Vệ Sinh Toàn Cầu |